02.11.2020

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ No 20_ 2020

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                       Αθήνα,   20/10/2020

ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                              Α.Π.: 2/43644/0025

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

Διεύθυνση ΚΡΑΤΙΚΩΝ Εγγυήσεων

ΚΑΙ Κίνησης Κεφαλαίων

Τμήμα Ε’ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

Τηλ: +302103338968-967-983-913                                      Προς: Εγγεγραμμένους αποδέκτες

Fax: +302103338959                                                                 Ενημερωτικού Δελτίου

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                                                   για Νομισματικές Εκδόσεις

 

Νομισματικό Πρόγραμμα 2020

Ενημερωτικό Δελτίο Νο 20/2020

 

           ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ OΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ €6, ΜΕ ΘΕΜΑ «75 ΧΡΟΝΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ».

 

Με το παρόν ενημερωτικό δελτίο σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Οικονομικών – Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής, ανακοινώνει ότι εξουσιοδοτεί την Τράπεζα της Ελλάδος να διαθέσει στο κοινό αργυρά συλλεκτικά νομίσματα ονομαστικής αξίας €6, με θέμα : «75 ΧΡΟΝΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ».

                

                    εικόνα_2020-11-02_223046.pngεικόνα_2020-11-02_222913.pngεικόνα_2020-11-02_223317.png

 

                                  

  • Ως ημερομηνία έναρξης διάθεσης ορίζεται η 9/11/2020.
  • Ως τιμή πώλησης έκαστου νομίσματος ορίζεται το ποσό των τριάντα δύο ευρώ και είκοσι έξι λεπτών (€32,26), πλέον Φ.Π.Α.
  • Ανώτατο όριο κοπής της έκδοσης είναι τα χίλια διακόσια (1.200) τεμάχια.

Η διάθεση θα γίνει σε δύο φάσεις και με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:

Α’ Φάση: Χρονική περίοδος Διάθεσης από 9/11/2020 έως και  24/11/2020.

  • ΙΔΙΩΤΕΣ-ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ: Για αιτήματα αγοράς ενός (1) τεμαχίου κατ’ άτομο, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στην Τράπεζα της Ελλάδος ή προσερχόμενοι σε κάποιο κατάστημα αυτής (Κεντρικό ή Υποκατάστημα) με την αστυνομική τους ταυτότητα (ή το διαβατήριό τους), ή διαζευκτικά υποβάλλοντας ηλεκτρονικό αίτημα με αποστολή σχετικού εντύπου που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (bankofgreece.gr) συμπληρωμένο δεόντως, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
  • ΕΜΠΟΡΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΑΙΤΗΘΟΥΝ ΑΓΟΡΑ ΣΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ: Για αιτήματα αγοράς από δύο τεμάχια έως και εξακόσια (2-600) τεμάχια, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση, μόνον μέσω Fax (2103338959) ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) στην αποκλειστική χρονική προθεσμία από 20/10   /2020 έως και 26/10/2020. Στην ίδια προθεσμία γίνονται δεκτά και τυχόν αιτήματα τροποποίησης-ακύρωσης της αρχικής παραγγελίας, για λόγους που πρέπει να επεξηγούνται επαρκώς από τον αιτούντα. Η εμπορική ιδιότητα αποδεικνύεται από βεβαίωση της οικείας Δ.Ο.Υ. ή από οποιοδήποτε άλλο νόμιμο στοιχείο (εκδοθέν εντός του 2015 και εφεξής) κριθεί απαραίτητο από την αρμόδια Διεύθυνση.

Β’ Φάση: Χρονική Περίοδος Διάθεσης από 25/11/2020 έως την εξάντληση του νομισματικού προϊόντος.

Με την προϋπόθεση ύπαρξης αδιάθετου υπολοίπου, αίρονται όλοι οι περιορισμοί της Α’ Φάσης και επομένως όλοι οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει από 25/11/2020 να απευθύνονται στην Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία θα ικανοποιεί τα αιτήματα βάσει χρονικής προτεραιότητας και διαθεσιμότητας.

Το πλήρες κείμενο της Υπουργικής Απόφασης Διάθεσης έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ http://diavgeia.gov.gr/ με ΑΔΑ : Ω0ΔΟΗ-ΩΛΗ.

Για την καλύτερη κατανόηση των ανωτέρω, ακολουθεί σχετικός πίνακας:

           ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ OΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ €6, ΜΕ ΘΕΜΑ «75 ΧΡΟΝΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ».

Α' ΦΑΣΗ (Διάθεση από 9/11/2020 έως και  24/11/2020)

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΑΙΤΟΥΝΤΑ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ (1.200)

ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΕΜΑΧΙΑ)

ΙΔΙΩΤΕΣ/ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ

600

1*

ΕΜΠΟΡΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΑΙΤΗΘΟΥΝ ΣΤΗ Δ/ΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

& ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

600

ΑΠΟ 2 ΕΩΣ 600 **

Β' ΦΑΣΗ (Διάθεση από    25/11/2020 έως την εξάντληση των τεμαχίων)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΟΝΟΝ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

Παρατηρήσεις:

* Η υποβολή του αιτήματος γίνεται μόνον στην Τράπεζα της Ελλάδος (Πληροφορίες:e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., τηλ: +302103202776, +302103203516, +302103202758, Fax. +302103204072).

** Η υποβολή του αιτήματος γίνεται μόνον στη Διεύθυνση Κρατικών Εγγυήσεων & Κίνησης Κεφαλαίων του Υπουργείου Οικονομικών, μέσω Fax (+302103338959) ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) στην αποκλειστική χρονική προθεσμία από 20/10/2020 έως και  

26/10/2020. Στην ίδια προθεσμία γίνονται δεκτά και τυχόν αιτήματα τροποποίησης-ακύρωσης της αρχικής παραγγελίας, για λόγους που πρέπει να επεξηγούνται επαρκώς από τον αιτούντα.

 

   ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

Εσωτερική Διανομή:                                          Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δ/νση Κρατικών Εγγυήσεων                              & ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

& Κίνησης Κεφαλαίων/Ε'                            ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

                                                                               & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

                                                                                         ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΑΝΔΡΙΤΣΟΥ

                                              Ακριβές αντίγραφο

                                  Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Γραφείου

                                                     Γραμματείας και Αρχείου

FaLang translation system by Faboba