02.11.2020

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ No 19_ 2020

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                       Αθήνα,  20/10/2020

ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                              Α.Π. οικ.: 2/43645/0025

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

Διεύθυνση ΚΡΑΤΙΚΩΝ Εγγυήσεων

ΚΑΙ Κίνησης Κεφαλαίων

Τμήμα Ε’ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

Τηλ: +302103338968-967-983-913                                      Προς: Εγγεγραμμένους αποδέκτες

Fax: +302103338959                                                                 Ενημερωτικού Δελτίου

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                                                   για Νομισματικές Εκδόσεις

 

Νομισματικό Πρόγραμμα 2020

Ενημερωτικό Δελτίο Νο 19/2020

 

ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ €5, ΚΟΠΗΣ 2020,

ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΙΠΤΥΧΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ BLISTER ΜΕ ΘΕΜΑ

«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΕΝΔΗΜΙΚΑ ΦΥΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – IRIS HELLENICA»

Με το παρόν ενημερωτικό δελτίο σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Οικονομικών – Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής, ανακοινώνει ότι εξουσιοδοτεί την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) να διαθέσει στο κοινό το αργυρό συλλεκτικό νόμισμα ονομαστικής αξίας €5, κοπής 2020, σε συσκευασία τρίπτυχου εντύπου blister με θέμα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΕΝΔΗΜΙΚΑ ΦΥΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – IRIS HELLENICA».

          εικόνα_2020-11-02_223545.png      εικόνα_2020-11-02_223634.pngεικόνα_2020-11-02_223748.png

  • Ως ημερομηνία έναρξης διάθεσης ορίζεται η 9/11/2020.
  • Ως τιμή πώλησης εκάστου νομίσματος ορίζεται το ποσό των έντεκα ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών (€11,29), πλέον Φ.Π.Α.
  • Ανώτατο όριο κοπής της έκδοσης είναι τα πέντε χιλιάδες (5.000) τεμάχια.

Η διάθεση θα γίνει σε δύο φάσεις και με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:

Α’ Φάση: Χρονική περίοδος Διάθεσης από 9/11/2020 έως και 24/11/2020.

  1. ΙΔΙΩΤΕΣ-ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ: Για αιτήματα αγοράς έως τριών (3) τεμαχίων κατ’ άτομο, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στην Τράπεζα της Ελλάδος ή προσερχόμενοι σε κάποιο κατάστημα αυτής (Κεντρικό ή Υποκατάστημα) με την αστυνομική τους ταυτότητα (ή το διαβατήριό τους), ή διαζευκτικά υποβάλλοντας ηλεκτρονικό αίτημα με αποστολή σχετικού εντύπου που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (bankofgreece.gr) συμπληρωμένο δεόντως, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
  2. ΕΜΠΟΡΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΑΙΤΗΘΟΥΝ ΑΓΟΡΑ ΣΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ: Για αιτήματα αγοράς από τέσσερα (4) τεμάχια έως και δύο χιλιάδες πεντακόσια πενήντα (2.500) τεμάχια, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση, μόνον μέσω Fax (2103338959) ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) στην αποκλειστική χρονική προθεσμία από 20/10/2020 έως και 26/10/2020. Στην ίδια προθεσμία γίνονται δεκτά και τυχόν αιτήματα τροποποίησης-ακύρωσης της αρχικής παραγγελίας, για λόγους που πρέπει να επεξηγούνται επαρκώς από τον αιτούντα. Η εμπορική ιδιότητα αποδεικνύεται από βεβαίωση της οικείας Δ.Ο.Υ. ή από οποιοδήποτε άλλο νόμιμο στοιχείο (εκδοθέν εντός του 2015 και εφεξής) κριθεί απαραίτητο από την αρμόδια Διεύθυνση.

 

Β’ Φάση: Χρονική Περίοδος Διάθεσης από 25/11/2020 έως την εξάντληση του νομισματικού προϊόντος.

Με την προϋπόθεση ύπαρξης αδιάθετου υπολοίπου, αίρονται όλοι οι περιορισμοί της Α’ Φάσης και επομένως όλοι οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει από 25/11/2020 να απευθύνονται στην Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία θα ικανοποιεί τα αιτήματα βάσει χρονικής προτεραιότητας και διαθεσιμότητας.

Το πλήρες κείμενο της Υπουργικής Απόφασης Διάθεσης έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ http://diavgeia.gov.gr/ με ΑΔΑ: Ψ2ΣΔΗ-Ν74

Για την καλύτερη κατανόηση των ανωτέρω, ακολουθεί σχετικός πίνακας:

ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ €5, ΚΟΠΗΣ 2020,

ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΙΠΤΥΧΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ BLISTER ΜΕ ΘΕΜΑ

«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΕΝΔΗΜΙΚΑ ΦΥΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – IRIS HELLENICA»

Α' ΦΑΣΗ (Διάθεση   από   9/11/2020   έως   και 24/11/2020)

ΙΔΙΟΤΗΤΑ   ΑΙΤΟΥΝΤΑ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ (5.000)

ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΕΜΑΧΙΑ)

ΙΔΙΩΤΕΣ/ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ

2.500

3*

ΕΜΠΟΡΟΙ

2.500

ΑΠΟ 4 ΕΩΣ 2.500 **

Β' ΦΑΣΗ (Διάθεση από   25/11/2020 έως την εξάντληση των τεμαχίων)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΟΝΟΝ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ.

Παρατηρήσεις:

* Η υποβολή του αιτήματος γίνεται μόνο στην Τράπεζα της Ελλάδος (Πληροφορίες: e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., τηλ.: +302103202776,+302103203516,+302103202758, Fax.: + 302103204072).

** Η υποβολή του αιτήματος γίνεται μόνο στη Διεύθυνση Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων του Υπουργείου Οικονομικών μέσω Fax (+302103338959) ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) στην αποκλειστική χρονική προθεσμία από 20/10/2020 έως και 26/10/2020. Στην ίδια προθεσμία γίνονται δεκτά και τυχόν αιτήματα τροποποίησης-ακύρωσης της αρχικής παραγγελίας, για λόγους που πρέπει να επεξηγούνται επαρκώς από τον αιτούντα.

*** Η υποβολή του αιτήματος γίνεται μόνο στην Τράπεζα της Ελλάδος από 20/10/2020 έως και 30/11/2020 (Πληροφορίες: e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., τηλ.: +302103202776, +302103203516, +302103202758, Fax.: + 302103204072).

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση, πληροφορία ή παραγγελία.

 

Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης και Αν. Προϊσταμένη της

   Γεν. Δ/νσης Θησαυροφυλακίου & Δημοσιονομικών Κανόνων

       Βιολέττα Ανδρίτσου

Εσωτερική Διανομή:                                                            

Δ/νση Κρατικών Εγγυήσεων & Κίνησης Κεφαλαίων/Ε'

                                              

Ακριβές αντίγραφο

Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Γραφείου

Γραμματείας και Αρχείου

FaLang translation system by Faboba