15.10.2021

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ No 24_ 2021

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                       Αθήνα,   8/10/2021

ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                              Α.Π.: 2/101024/0025

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

Διεύθυνση ΚΡΑΤΙΚΩΝ Εγγυήσεων

ΚΑΙ Κίνησης Κεφαλαίων

Τμήμα Ε’ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ                                                 Προς: Εγγεγραμμένους αποδέκτες

Τηλ: +302103338516-580-513                                                                Ενημερωτικού   Δελτίου για

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                                                            Νομισματικές Εκδόσεις                                                                                                                                                                                                            

 

Νομισματικό Πρόγραμμα 2021

Ενημερωτικό Δελτίο Νο 8/2021

 

ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ OΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ €10,

ΜΕ ΘΕΜΑ: «80 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ».

 

Με το παρόν ενημερωτικό δελτίο σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Οικονομικών – Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής, ανακοινώνει ότι εξουσιοδοτεί την Τράπεζα της Ελλάδος να διαθέσει στο κοινό αργυρά συλλεκτικά νομίσματα ονομαστικής αξίας €5, με θέμα : «80 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ».

 

                 Picture4   

 

                   

  • Ως ημερομηνία έναρξης διάθεσης ορίζεται η 26η /10/2021.
  • Ως τιμή πώλησης εκάστου νομίσματος ορίζεται το ποσό των πενήντα έξι ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (€56,45), πλέον Φ.Π.Α.
  • Ανώτατο όριο κοπής της έκδοσης είναι τα δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) τεμάχια.

 

Η διάθεση θα γίνει σε δύο φάσεις και με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:

Α’ Φάση: Χρονική περίοδος Διάθεσης από 26/10/2021 έως και 10/11/2021.

  • ΙΔΙΩΤΕΣ-ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ: Για αιτήματα αγοράς ενός (1) τεμαχίου κατ’ άτομο, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στην Τράπεζα της Ελλάδος ή προσερχόμενοι σε κάποιο κατάστημα αυτής (Κεντρικό ή Υποκατάστημα) με την αστυνομική τους ταυτότητα (ή το διαβατήριό τους), ή διαζευκτικά υποβάλλοντας ηλεκτρονικό αίτημα με αποστολή σχετικού εντύπου που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (bankofgreece.gr) συμπληρωμένο δεόντως, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

  • ΕΜΠΟΡΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΑΙΤΗΘΟΥΝ ΑΓΟΡΑ ΣΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ: Για αιτήματα αγοράς από δύο τεμάχια έως και χίλια διακόσια πενήντα τεμάχια (2-1.250), οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση, μόνον μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) στην αποκλειστική χρονική προθεσμία από  8/10/2021 έως και 13/10/2021. Στην ίδια προθεσμία γίνονται δεκτά και τυχόν αιτήματα τροποποίησης-ακύρωσης της αρχικής παραγγελίας, για λόγους που πρέπει να επεξηγούνται επαρκώς από τον αιτούντα. Η εμπορική ιδιότητα αποδεικνύεται από βεβαίωση της οικείας Δ.Ο.Υ. ή από οποιοδήποτε άλλο νόμιμο στοιχείο (εκδοθέν εντός του 2015 και εφεξής) κριθεί απαραίτητο από την αρμόδια Διεύθυνση.

 

Β’ Φάση: Χρονική Περίοδος Διάθεσης από    11/11/2021 έως την εξάντληση του νομισματικού προϊόντος.

Με την προϋπόθεση ύπαρξης αδιάθετου υπολοίπου, αίρονται όλοι οι περιορισμοί της Α’ Φάσης και επομένως όλοι οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει από 11/11/2021 να απευθύνονται στην Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία θα ικανοποιεί τα αιτήματα βάσει χρονικής προτεραιότητας και διαθεσιμότητας.

Το πλήρες κείμενο της Υπουργικής Απόφασης Διάθεσης έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ http://diavgeia.gov.gr/ με ΑΔΑ : Ω03ΦΗ-ΟΨ6.

Για την καλύτερη κατανόηση των ανωτέρω, ακολουθεί σχετικός πίνακας:

ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ OΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ €10,

ΜΕ ΘΕΜΑ : «80 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ».

Α' ΦΑΣΗ (Διάθεση από  26/10/2021 έως και 10/11/2021)

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΑΙΤΟΥΝΤΑ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ (2.500)

ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΕΜΑΧΙΑ)

ΙΔΙΩΤΕΣ/ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ

1.250

1*

ΕΜΠΟΡΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΑΙΤΗΘΟΥΝ ΣΤΗ Δ/ΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

& ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

1.250

ΑΠΟ 2 ΕΩΣ 1.250 **

Β' ΦΑΣΗ (Διάθεση από 11/11/2021 έως την εξάντληση των τεμαχίων)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΟΝΟΝ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

Παρατηρήσεις:

* Η υποβολή του αιτήματος γίνεται μόνον στην Τράπεζα της Ελλάδος (Πληροφορίες:e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., τηλ: +302103202776, +302103203516, +302103202758, Fax. +302103204072).

** Η υποβολή του αιτήματος γίνεται μόνον στη Διεύθυνση Κρατικών Εγγυήσεων & Κίνησης Κεφαλαίων του Υπουργείου Οικονομικών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) στην αποκλειστική χρονική προθεσμία από 8/10/2021 έως και 13/10/2021. Στην ίδια προθεσμία γίνονται δεκτά και τυχόν αιτήματα τροποποίησης-ακύρωσης της αρχικής παραγγελίας, για λόγους που πρέπει να επεξηγούνται επαρκώς από τον αιτούντα.

 

   ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

Εσωτερική Διανομή:                                           Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ & ΑΑ      

Δ/νση Κρατικών Εγγυήσεων                                                 ΖΩΗ   ΤΣΟΛΗ

& Κίνησης Κεφαλαίων/Τμήμα Ε'                                              

                                                                               

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

& ΑΑ

Κ. ΜΠΛΑΝΟΣ

Κ. ΜΠΛΑΝΟΣ

   

Ακριβές αντίγραφο

Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Γραφείου

Γραμματείας και Αρχείου

                                                    

FaLang translation system by Faboba