02.10.2020

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ No 18_ 2020

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                       Αθήνα,  1/10/2020

ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                                Α.Π. οικ.: 2/38286/0025

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

ΚΑΙ  ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΚΑΝΟΝΩΝ

Διεύθυνση ΚΡΑΤΙΚΩΝ  Εγγυήσεων

ΚΑΙ  Κίνησης  Κεφαλαίων  

Τμήμα  Ε’ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

 ΚΑΙ  ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

Τηλ: +302103338968-967-983-913                                      Προς: Εγγεγραμμένους αποδέκτες

Fax: +302103338959                                                                Ενημερωτικού  Δελτίου

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                                                   για  Νομισματικές  Εκδόσεις

 

Νομισματικό Πρόγραμμα 2020

Ενημερωτικό Δελτίο  Νο 18/2020

 

ΔΙΑΘΕΣΗ  ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ €5, ΚΟΠΗΣ 2020, ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΙΠΤΥΧΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ BLISTER ΜΕ ΘΕΜΑ

 «150 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΥ»

Με το παρόν ενημερωτικό δελτίο σας γνωρίζουμε ότι  το Υπουργείο Οικονομικών – Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής,  ανακοινώνει ότι εξουσιοδοτεί την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) να διαθέσει στο κοινό το αργυρό συλλεκτικό νόμισμα ονομαστικής αξίας €5, κοπής 2020, σε συσκευασία τρίπτυχου εντύπου blister με θέμα «150 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΥ».

    

  • Ως ημερομηνία έναρξης διάθεσης ορίζεται η  20/10/2020.
  • Ως τιμή πώλησης εκάστου νομίσματος ορίζεται το ποσό των έντεκα ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών (€11,29), πλέον Φ.Π.Α.
  • Ανώτατο όριο κοπής της έκδοσης είναι τα πέντε χιλιάδες (5.000) τεμάχια.

Η διάθεση θα γίνει σε δύο φάσεις και με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:

Α’ Φάση: Χρονική περίοδος Διάθεσης από   20/10/2020  έως και  4/11/2020.

  1. ΙΔΙΩΤΕΣ-ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ: Για αιτήματα αγοράς έως τριών (3) τεμαχίων κατ’ άτομο, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στην Τράπεζα της Ελλάδος ή προσερχόμενοι σε κάποιο κατάστημα αυτής (Κεντρικό ή Υποκατάστημα) με την αστυνομική τους ταυτότητα (ή το διαβατήριό τους), ή διαζευκτικά υποβάλλοντας ηλεκτρονικό αίτημα με αποστολή σχετικού εντύπου που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.bankofgreece.gr) συμπληρωμένο δεόντως, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  2. ΕΜΠΟΡΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΑΙΤΗΘΟΥΝ ΑΓΟΡΑ ΣΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ: Για αιτήματα αγοράς από τέσσερα (4) τεμάχια έως και δύο χιλιάδες διακόσια πενήντα (2.250) τεμάχια, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση, μόνον μέσω Fax (2103338959) ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) στην αποκλειστική χρονική προθεσμία από 2/10/2020 έως και 7/10/2020. Στην ίδια προθεσμία γίνονται δεκτά και τυχόν αιτήματα τροποποίησης-ακύρωσης της αρχικής παραγγελίας, για λόγους που πρέπει να επεξηγούνται επαρκώς από τον αιτούντα. Η εμπορική ιδιότητα αποδεικνύεται από βεβαίωση της οικείας Δ.Ο.Υ. ή από οποιοδήποτε άλλο νόμιμο στοιχείο (εκδοθέν εντός του 2015 και εφεξής) κριθεί απαραίτητο από την αρμόδια Διεύθυνση.
  • ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ: Ο Δήμος Μυτιλήνης θα πρέπει να απευθυνθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος (Κεντρικό Κατάστημα) για την αγορά της ποσότητας που μνημονεύεται στο σημείο 1.Ι.ii.γ. της Απόφασης Διάθεσης.

 

Β’ Φάση: Χρονική Περίοδος Διάθεσης από  5/11/2020  έως την εξάντληση του νομισματικού προϊόντος.

Με την προϋπόθεση ύπαρξης αδιάθετου υπολοίπου, αίρονται όλοι οι περιορισμοί της Α’ Φάσης και επομένως όλοι οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει από 5/11/2020 να απευθύνονται στην Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία θα ικανοποιεί τα αιτήματα βάσει χρονικής προτεραιότητας και διαθεσιμότητας.

Το πλήρες κείμενο της Υπουργικής Απόφασης Διάθεσης έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ http://diavgeia.gov.gr/ με ΑΔΑ: Ψ9Α4Η-Γ0Π

Για την καλύτερη κατανόηση των ανωτέρω, ακολουθεί σχετικός πίνακας:

ΔΙΑΘΕΣΗ  ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ €5, ΚΟΠΗΣ 2020, ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΙΠΤΥΧΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ BLISTER ΜΕ ΘΕΜΑ

 «150 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΥ»

Α' ΦΑΣΗ (Διάθεση  από   20/10/2020   έως  και  4/11/2020)

ΙΔΙΟΤΗΤΑ  ΑΙΤΟΥΝΤΑ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ (5.000)

ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΕΜΑΧΙΑ)

ΙΔΙΩΤΕΣ/ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ

2.250

3*

ΕΜΠΟΡΟΙ

2.250

ΑΠΟ  4 ΕΩΣ 2.250 **

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

500***

Β' ΦΑΣΗ (Διάθεση από    5/11/2020  έως την εξάντληση των τεμαχίων)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΟΝΟΝ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ.

Παρατηρήσεις:

Η υποβολή του αιτήματος γίνεται μόνο στην Τράπεζα της Ελλάδος (Πληροφορίες: e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., τηλ.: +302103202776,+302103203516,+302103202758, Fax.: + 302103204072).

**  Η υποβολή του αιτήματος γίνεται μόνο στη Διεύθυνση Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων του Υπουργείου Οικονομικών μέσω Fax (+302103338959) ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) στην αποκλειστική χρονική προθεσμία από 2/10/2020 έως και 7/10/2020. Στην ίδια προθεσμία γίνονται δεκτά και τυχόν αιτήματα τροποποίησης-ακύρωσης της αρχικής παραγγελίας, για λόγους που πρέπει να επεξηγούνται επαρκώς από τον αιτούντα.

*** Η υποβολή του αιτήματος γίνεται μόνο στην Τράπεζα της Ελλάδος από 20/10/2020 έως και 30/11/2020 (Πληροφορίες: e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., τηλ.: +302103202776, +302103203516, +302103202758, Fax.: + 302103204072).

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση, πληροφορία ή παραγγελία.

 

Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης και Αν. Προϊσταμένη της

    Γεν. Δ/νσης Θησαυροφυλακίου & Δημοσιονομικών Κανόνων

          Βιολέττα  Ανδρίτσου

Εσωτερική Διανομή:                                                               

  Δ/νση Κρατικών Εγγυήσεων & Κίνησης Κεφαλαίων/Ε'

                                                 

Ακριβές αντίγραφο

Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Γραφείου

Γραμματείας και 

FaLang translation system by Faboba