11.06.2022

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ No 04_ 2022

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                       Αθήνα,   9/6/2022

ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                                Α.Π.: 2/122900/0025

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

ΚΑΙ  ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΚΑΝΟΝΩΝ                                           ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Διεύθυνση ΚΡΑΤΙΚΩΝ  Εγγυήσεων

ΚΑΙ  Κίνησης  Κεφαλαίων  

Τμήμα  Ε’ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

 ΚΑΙ  ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

Τηλ: 2103338513-516-580-554                                                Προς: Εγγεγραμμένους αποδέκτες

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                                                         Ενημερωτικού  Δελτίου

                                                                                                      για Νομισματικές  Εκδόσεις

 

Νομισματικό Πρόγραμμα 2022

Ενημερωτικό Δελτίο  Νο 5/2022

 

ΔΙΑΘΕΣΗ  ΧΡΥΣΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 200€, ΚΟΠΗΣ 2022, ΜΕ ΘΕΜΑ: «100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ».

Με το παρόν ενημερωτικό δελτίο σας γνωρίζουμε ότι  το Υπουργείο Οικονομικών – Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής,  ανακοινώνει ότι εξουσιοδοτεί την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) να διαθέσει στο κοινό το χρυσό συλλεκτικό νόμισμα ονομαστικής αξίας 200€, κοπής 2022, με θέμα: «100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ»

 

 

  • Ως ημερομηνία έναρξης διάθεσης ορίζεται η   28/6/2022
  • Ως τιμή πώλησης εκάστου νομίσματος ορίζεται το ποσό των 950€, πλέον Φ.Π.Α (1.178€).
  • Ανώτατο όριο κοπής της έκδοσης είναι τα 750 τεμάχια

Η διάθεση θα γίνει σε δύο φάσεις και με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:

Α’ Φάση: Χρονική Περίοδος Διάθεσης από 28/6/2022  έως και 12/7/2022

  1. ΙΔΙΩΤΕΣ-ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ: Για αιτήματα αγοράς έως ένα (1) τεμάχιο κατ’ άτομο, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στην Τράπεζα της Ελλάδος από 28/6/2022 έως και 12/7/2022 ή προσερχόμενοι σε κάποιο κατάστημα αυτής (Κεντρικό ή Υποκατάστημα) με την αστυνομική τους ταυτότητα (ή το διαβατήριό τους), ή διαζευκτικά υποβάλλοντας ηλεκτρονικό αίτημα με αποστολή σχετικού εντύπου που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (bankofgreece.gr) συμπληρωμένο δεόντως, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

  1. ΕΜΠΟΡΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΑΙΤΗΘΟΥΝ ΑΓΟΡΑ ΣΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ: Για αιτήματα αγοράς από τρία (3) έως και δώδεκα (12) τεμάχια, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν σχετικό αίτημα αγοράς, συνοδευόμενο από απόδειξη καταβολής προκαταβολής 50% της αξίας της παραγγελίας, στο λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδος (IBAN: GR 2701 00052 00000000 59134368, BIC: BNGRGRAA), με την ένδειξη {ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ «100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ»}. Το αίτημα υποβάλλεται μόνον μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) στην αποκλειστική χρονική προθεσμία από 14/6/2022 έως και 16/6/2022. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα γίνονται δεκτά αιτήματα ακύρωσης ή τροποποίησης. Σε περίπτωση ακύρωσης παρακρατείται υπέρ του Δημοσίου το 25% της προκαταβολής, ενώ σε περίπτωση τροποποίησης το 15%. Σε περίπτωση παραλαβής της αρχικής παραγγελίας στο ακέραιο, παρέχεται έκπτωση 1% επί του υπολοίπου 50% της οφειλής της παραγγελίας. Οι αιτήσεις θα εγκρίνονται κατά προτεραιότητα χρονικής υποβολής του αιτήματος στην ως άνω αναφερόμενη ηλεκτρονική ταχυδρομική διεύθυνση. Σε περίπτωση εξαντλήσεως του προϊόντος, ενημερώνονται οι αιτούντες για μη εγκριθέν αίτημά τους και επιστρέφονται στο ακέραιο οι προκαταβολές από την Τράπεζα της Ελλάδος, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και πάντως όχι πέραν των είκοσι (20) εργάσιμων ημερών. Η εμπορική ιδιότητα αποδεικνύεται από βεβαίωση της οικείας Δ.Ο.Υ. ή από οποιοδήποτε άλλο νόμιμο στοιχείο (εκδοθέν εντός του 2015 και εφεξής) κριθεί απαραίτητο από την αρμόδια Διεύθυνση.

 

Β’ Φάση: Χρονική Περίοδος Διάθεσης από 13/7/2022  έως την εξάντληση του νομισματικού προϊόντος.

Με την προϋπόθεση ύπαρξης αδιάθετου υπολοίπου, αίρονται όλοι οι περιορισμοί της Α’ Φάσης και επομένως όλοι οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει από  13/7/2022 να απευθύνονται στην Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία θα ικανοποιεί τα αιτήματα βάσει χρονικής προτεραιότητας και διαθεσιμότητας.

Το πλήρες κείμενο της Υπουργικής Απόφασης Διάθεσης έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ http://diavgeia.gov.gr/ με ΑΔΑ: Ψ7ΘΡΗ-451.

Για την καλύτερη κατανόηση των ανωτέρω, ακολουθεί σχετικός πίνακας:

 

ΔΙΑΘΕΣΗ  ΧΡΥΣΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 200€, ΚΟΠΗΣ 2022, ΜΕ ΘΕΜΑ: «100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ».

 

Α' ΦΑΣΗ (Διάθεση από   28/6/2022  έως και    12/7/2022)

 

ΙΔΙΟΤΗΤΑ  ΑΙΤΟΥΝΤΑ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ (1.500)

ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΕΜΑΧΙΑ)

 

ΙΔΙΩΤΕΣ/ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ

150

1*

 

ΕΜΠΟΡΟΙ

600

ΑΠΟ  3 ΕΩΣ 12 **

 

Β' ΦΑΣΗ (Διάθεση από  13/7/2022  έως την εξάντληση των τεμαχίων)

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΟΝΟΝ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ.

 

 

Παρατηρήσεις:

* Η υποβολή του αιτήματος γίνεται μόνο στην Τράπεζα της Ελλάδος από  28/6/2022 έως  12/7/2022  (Πληροφορίες: e-mail: Serv.NumProd@bankofgreece.gr, τηλ.: +302103202776,+302103203516,+302103202758, Fax.: + 302103204072).

**  Η υποβολή του αιτήματος γίνεται μόνο στη Διεύθυνση Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων του Υπουργείου Οικονομικών, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (d25nomismaticorders@glk.gr) στην αποκλειστική χρονική προθεσμία από   14/6/2022  έως και  16/6/2022. Το αίτημα πρέπει να συνοδεύεται από απόδειξη καταβολής προκαταβολής 50% της αξίας της παραγγελίας, στο λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδος (IBAN: GR 2701 00052 00000000 59134368, BIC: BNGRGRAA), με την ένδειξη {ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ «100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ»}. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα γίνονται δεκτά αιτήματα ακύρωσης ή τροποποίησης. Σε περίπτωση ακύρωσης παρακρατείται υπέρ του Δημοσίου το 25% της προκαταβολής, ενώ σε περίπτωση τροποποίησης το 15%. Σε περίπτωση παραλαβής της αρχικής παραγγελίας στο ακέραιο, παρέχεται έκπτωση 1% επί του υπολοίπου 50% της οφειλής της παραγγελίας. Οι αιτήσεις θα εγκρίνονται κατά προτεραιότητα υποβολής του αιτήματος (χρονικά) στην ως άνω αναφερόμενη ηλεκτρονική ταχυδρομική διεύθυνση. Σε περίπτωση εξαντλήσεως του προϊόντος, ενημερώνονται οι αιτούντες για μη εγκριθέν αίτημά τους και επιστρέφονται στο ακέραιο οι προκαταβολές από την Τράπεζα της Ελλάδος, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και πάντως όχι πέραν των είκοσι (20) εργάσιμων ημερών.

         

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση, πληροφορία ή παραγγελία.

 

 

                                                                                   Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού

                                                                                              Η Προϊσταμένη

 Αικ. Αμαρτωλού

                                                      

                                                                                                       

Εσωτερική Διανομή:                                                     

 Δ/νση Κρατικών Εγγυήσεων & Κίνησης Κεφαλαίων/Ε'

                                                 

Ακριβές αντίγραφο

Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Γραφείου

Γραμματείας και Αρχείου

FaLang translation system by Faboba