Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ν.Ε αποτελείται απο επτά (7) μέλη:


Πρόεδρος: Δημήτριος Δάφνης
Αντιπρόεδρος: Ζαχαρίας Ωραιόπουλος
Γραμματέας: Φώτιος Αντωνόπουλος
Ταμίας: Κωνσταντίνος Μάρκου
Κοσμήτωρ: Παύλος Δαβαρούκας
Μέλος: Σταύρος Αβραμίδης
Μέλος: ---------------------------


Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται με διετή θητεία και τα μέλη του είναι άμισθα έχοντας τις ταμειακές υποχρεώσεις τους προς και τα λοιπά μέλη της Ενώσεως, δύναται όμως η Γενική Συνέλευση να ορίσει επιχορήγηση για έξοδα παραστάσεως.


Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται για να συσκεφθεί και να αποφασίσει επί των διαφόρων υποθέσεων της Νομισματικής Ενώσης όποτε ο Πρόεδρος το κρίνει αναγκαίο, πάντα όμως τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται κατά πλειοψηφία ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.