03.06.2022

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ No 03_ 2022

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                       Αθήνα, 27/5/2022

ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                              Α.Π.: 2/123456/0025

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ Κ ΑΝΟΝΩΝ

Διεύθυνση ΚΡΑΤΙΚΩΝ Εγγυήσεων

ΚΑΙ Κίνησης Κεφαλαίων

Τμήμα Ε’ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

Τηλ: 2103338513-516-580-554                                              Προς: Εγγεγραμμένους αποδέκτες

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                                                      Ενημερωτικού Δελτίου

                                                                                                     για Νομισματικές Εκδόσεις

 

Νομισματικό Πρόγραμμα 2022

Ενημερωτικό Δελτίο Νο 4/2022

 

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΕΙΡΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΚΤΩ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΡΜΑΤΑ ΕΥΡΩ ΚΟΠΗΣ 2022 ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΙΠΤΥΧΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ BLISTER ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – ΧΙΟΣ».

Με το παρόν ενημερωτικό δελτίο σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Οικονομικών – Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής, ανακοινώνει ότι εξουσιοδοτεί την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) να διαθέσει στο κοινό σειρές με τα οκτώ ελληνικά κέρματα ευρώ κοπής 2022 σε συσκευασία τρίπτυχου εντύπου blister με θέμα: «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – ΧΙΟΣ»

 

Εικόνα1.jpg

  • Ως ημερομηνία έναρξης διάθεσης ορίζεται η       8/6/2022
  • Ως τιμή πώλησης εκάστης σειράς ορίζεται το ποσό των 16,13€, πλέον Φ.Π.Α (20,00€).
  • Ανώτατο όριο κοπής της έκδοσης είναι οι 7.500 σειρές

Η διάθεση θα γίνει σε δύο φάσεις και με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:

Α’ Φάση: Χρονική Περίοδος Διάθεσης από 8/6/2022 έως και 22/6/2022

 

  1. ΙΔΙΩΤΕΣ-ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ: Για αιτήματα αγοράς έως τρεις (3) σειρές κατ’ άτομο, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στην Τράπεζα της Ελλάδος από 8/6/2022 έως και 22/6/2022 ή προσερχόμενοι σε κάποιο κατάστημα αυτής (Κεντρικό ή Υποκατάστημα) με την αστυνομική τους ταυτότητα (ή το διαβατήριό τους), ή διαζευκτικά υποβάλλοντας ηλεκτρονικό αίτημα με αποστολή σχετικού εντύπου που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (bankofgreece.gr) συμπληρωμένο δεόντως, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

  1. ΕΜΠΟΡΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΑΙΤΗΘΟΥΝ ΑΓΟΡΑ ΣΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ: Για αιτήματα αγοράς από τριάντα (30) έως και εκατό (100) σειρές, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν σχετικό αίτημα αγοράς, συνοδευόμενο από απόδειξη καταβολής προκαταβολής 50% της αξίας της παραγγελίας, στο λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδος (IBAN: GR 2701 00052 00000000 59134368, BIC: BNGRGRAA), με την ένδειξη {ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – ΧΙΟΣ»}. Το αίτημα υποβάλλεται μόνον μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) στην αποκλειστική χρονική προθεσμία από 30/5/2022 έως και 2/6/2022. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα γίνονται δεκτά αιτήματα ακύρωσης ή τροποποίησης. Σε περίπτωση ακύρωσης παρακρατείται υπέρ του Δημοσίου το 25% της προκαταβολής, ενώ σε περίπτωση τροποποίησης το 15%. Σε περίπτωση παραλαβής της αρχικής παραγγελίας στο ακέραιο, παρέχεται έκπτωση 6% επί του υπολοίπου 50% της οφειλής της παραγγελίας. Οι αιτήσεις θα εγκρίνονται κατά προτεραιότητα χρονικής υποβολής του αιτήματος στην ως άνω αναφερόμενη ηλεκτρονική ταχυδρομική διεύθυνση. Σε περίπτωση εξαντλήσεως του προϊόντος, ενημερώνονται οι αιτούντες για μη εγκριθέν αίτημά τους και επιστρέφονται στο ακέραιο οι προκαταβολές από την Τράπεζα της Ελλάδος, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και πάντως όχι πέραν των είκοσι (20) εργάσιμων ημερών. Η εμπορική ιδιότητα αποδεικνύεται από βεβαίωση της οικείας Δ.Ο.Υ. ή από οποιοδήποτε άλλο νόμιμο στοιχείο (εκδοθέν εντός του 2015 και εφεξής) κριθεί απαραίτητο από την αρμόδια Διεύθυνση.

 

  1. ΦΟΡΕΙΣ (ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΚΛΠ): Για αιτήματα αγοράς από ένα (1) έως δέκα (10) τεμάχια, ισχύουν οι ίδιοι όροι που ισχύουν για τους εμπόρους.

 

Β’ Φάση: Χρονική Περίοδος Διάθεσης από 23/6/2022 έως την εξάντληση του νομισματικού προϊόντος.

Με την προϋπόθεση ύπαρξης αδιάθετου υπολοίπου, αίρονται όλοι οι περιορισμοί της Α’ Φάσης και επομένως όλοι οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει από 23/6/2022 να απευθύνονται στην Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία θα ικανοποιεί τα αιτήματα βάσει χρονικής προτεραιότητας και διαθεσιμότητας.

Το πλήρες κείμενο της Υπουργικής Απόφασης Διάθεσης έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ http://diavgeia.gov.gr/ με ΑΔΑ: ΨΧΔ1Η-ΚΘΠ.

Για την καλύτερη κατανόηση των ανωτέρω, ακολουθεί σχετικός πίνακας:

 

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΕΙΡΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΚΤΩ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΡΜΑΤΑ ΕΥΡΩ ΚΟΠΗΣ 2022 ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΙΠΤΥΧΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ BLISTER ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – ΧΙΟΣ».

 

Α' ΦΑΣΗ (Διάθεση από   8/6/2022 έως και     22/6/2022)

 

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΑΙΤΟΥΝΤΑ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ (7.500)

ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΣΕΙΡΕΣ)

 

ΙΔΙΩΤΕΣ/ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ

2.490

3*

 

ΕΜΠΟΡΟΙ

5.000

ΑΠΟ 30 ΕΩΣ 100 **

 

ΦΟΡΕΙΣ

10

ΑΠΟ 1 ΕΩΣ 10 **

 

Β' ΦΑΣΗ (Διάθεση από 23/6/2022 έως την εξάντληση των σειρών)

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΟΝΟΝ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ.

 

 

Παρατηρήσεις:

* Η υποβολή του αιτήματος γίνεται μόνο στην Τράπεζα της Ελλάδος από 8/6/2022 έως 22/6/2022 (Πληροφορίες: e-mail: Serv.NumProd@bankofgreece.gr, τηλ.: +302103202776,+302103203516,+302103202758, Fax.: + 302103204072).

** Η υποβολή του αιτήματος γίνεται μόνο στη Διεύθυνση Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων του Υπουργείου Οικονομικών, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (d25nomismaticorders@glk.gr) στην αποκλειστική χρονική προθεσμία από   30/5/2022   έως και 2/6/2022. Το αίτημα πρέπει να συνοδεύεται από απόδειξη καταβολής προκαταβολής 50% της αξίας της παραγγελίας, στο λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδος (IBAN: GR 2701 00052 00000000 59134368, BIC: BNGRGRAA), με την ένδειξη {ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – ΧΙΟΣ»}. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα γίνονται δεκτά αιτήματα ακύρωσης ή τροποποίησης. Σε περίπτωση ακύρωσης παρακρατείται υπέρ του Δημοσίου το 25% της προκαταβολής, ενώ σε περίπτωση τροποποίησης το 15%. Σε περίπτωση παραλαβής της αρχικής παραγγελίας στο ακέραιο, παρέχεται έκπτωση 4% επί του υπολοίπου 50% της οφειλής της παραγγελίας. Οι αιτήσεις θα εγκρίνονται κατά προτεραιότητα υποβολής του αιτήματος (χρονικά) στην ως άνω αναφερόμενη ηλεκτρονική ταχυδρομική διεύθυνση. Σε περίπτωση εξαντλήσεως του προϊόντος, ενημερώνονται οι αιτούντες για μη εγκριθέν αίτημά τους και επιστρέφονται στο ακέραιο οι προκαταβολές από την Τράπεζα της Ελλάδος, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και πάντως όχι πέραν των είκοσι (20) εργάσιμων ημερών. Οι ίδιοι όροι και προϋποθέσεις ισχύουν για τους εμπόρους και τους Φορείς (Δημόσιος Τομέας, πολιτιστικοί σύλλογοι κλπ).

 

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση, πληροφορία ή παραγγελία.

 

 

 

 

 

                                                                                  Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού

                                                                                    Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης                                                  

                                                                                             Βιολέττα Ανδρίτσου    

 

FaLang translation system by Faboba